Əlimusa Gülmusa oğlu İbrahimov

Siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru, Beynəlxalq münasibətlər kafedrasının baş müəllimi


İş telefonu:
(+99412) 538-49-64

Email: [email protected]==QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT ==


1966-cı ildə - Masallı rayonunun Çaxırlı kəndində anadan olmuşdur.
1974-1984-cü illərdə Çaxırlı kənd orta məktəbində oxumuşdur.


==TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI ==


- 1993-cü ildə Bakı Dövlət Universitetinin Şərqşunaslıq fakültəsinin ərəb dili şöbəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir
- 2014-cü ildə Siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almışdır.
- Ərəb, ingilis, fars, rus, türk dillərini bilir.


==ƏMƏK FƏALİYYƏTİ==


- 1993-cü il - BDU-nun  Beynəlxalq münasibətlər şöbəsində tərcüməçi kimi əmək fəaliyyətinə başlamış
- 1995-1999-cu illərdə - Beynəlxalq münasibətlər şöbəsində müdir
- 1999-2006-cı illərdə - Xarici tələbələrlə iş üzrə dekanliqda dekan muavini
- 2009-cu ildən - Beynəlxalq münasibətlər kafedrasında müəllim
- 2011-2015-ci illərdə -Beynəlxalq münasibətlər və iqtisadiyyat fakültəsində dekan müvini
- 2011-ci ildən - Beynəlxalq münasibətlər kafedrasında baş müəllim


==TƏDRİS ETDİYİ FƏNLƏR==


Bakalavr pilləsində: “Konfliktologiya”, “Beynəlxalq münasibətlərdə proqnozlaşdırma nəzəriyyəsinin əsasları”
Magistratura pilləsində: “Misir muasir beynəlxalq münasibətlərdə”, “İran muasir beynəlxalq münasibətlərdə”, “Sionizm və siyasət”, “Beynəlxalq terrorizmə qarşı mübarizə”, “Beynəlxalq münasibətlərdə din faktoru”


==QRANT VƏ SERTİFİKATLAR==


Almaniya, Fransa, Belçikanın müxtəlif universitetlərində, o cümlədən Türkiyənin Bilkent Universitetində qısamüddətli kurslar keçmişdir


==DƏRSLİKLƏR==


 

Konfliktologiya. Bakı, 2006. (həmmüəlliflər: A.Abbasbəyli, P.Darabadi)==SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ==


1. EKO xəttilə üzv dövlətlər arasında əməkdaşlıq // «Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri» Elmi-praktiki jurnal, 2007, №2
2.
Iran’s nuclear policy and Russia’s position // «İnsan hüquqları sahəsində Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq əməkdaşlıq siyasəti: formalaşması və yeni inkişaf tendensiyaları» mövzusunda elmipraktik konfransın materialları. 9 dekabr 2010. Bakı, 2010
3.
The relationship between Turkey and Iran regarding to gas transportation // «İnsan hüquqları sahəsində Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq əməkdaşlıq siyasəti: formalaşması və yeni inkişaf tendensiyaları» mövzusunda elmipraktik konfransın materialları. 9 dekabr 2010. Bakı, 2010
4.
İqtisadi inkişaf naminə Regional Əməkdaşlıq Təşkilatının (RSR) yaranmasını şərtləndirən əsas amillər // «Müasir beynəlxalq münasibətlərin formalaşmasının milli iqtisadiyyata təsir mexanizmləri» mövzusunda elmi-praktik konfransın materialları, 25-26 oktyabr 2011-ci il. Bakı, 2011
5.
İqtisadi inkişaf naminə Regional Əməkdaşlıq Təşkilatının üzv-dövlətləri arasında iqtisadi, mədəni və siyasi əməkdaşlıq // Tarix və onun problemləri, Bakı, 2011, №3
6. Azərbaycan-EKO əməkdaşlığının formalaşması və inkişafının əsasları // Beynəlxalq münasibətlər və iqtisadiyyat fakültənin 20 illiyinə həsr olunmuş «Qlobal cəmiyyətdə beynəlxalq münasibətlər və iqtisadiyyat elminin aktual problemləri» mövzusunda elmi-praktik konfransın materialları. 2012-ci il
7. İqtisadi inkişaf naminə Regional Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvü olan dövlətlər arasında əməkdaşlığın genişlənməsi // “Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri” jurnalı, 2012-ci il, II buraxılış
8. İqtisadi inkişaf naminə Regional Əməkdaşlıq Təşkilatının (RSR) daxilində əməkdaşlıq məsələləri // «Heydər Əliyev-90» ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 illiyik yubileyi ilə əlaqədar elmi-praktik konfransın materialları. 2013-cü il
9. Формирование и развитие Организации Экономического Сотрудничества (ОЭС) // “Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri”və praktik jurnal, Bakı 1(33), 2013
10. Azərbaycan–ECO əməkdaşlığının forma­laş­ması və inkişafının əsasları // “Strategiya” aylıq ictimai-siyasi, elmi-populyar jurnal5(17), Bakı, 2013
11. İqtisadi İnkişaf naminə Regional Əməkdaşlıq Təşkilatının (İRƏR) yara­dılması ətrafında diplomatik mübarizə // BDU «Heydər Əliyev-90» Ümummilli lider Heydər Əli­yevin anadan olmasının 90 illik yubileyi ilə əlaqədar elmi-praktik konfransın materialları. Bakı, 2013
12. Дипломатическая и политическая борьба вокруг создания организации за развитие регионального сотрудничество (ОРРС)». // “Гилея: научный вестниквыпуск 74(№7), Киев, 2013
13.
The effect of the Arab spring to the turkey’s middle east policy // Qloballaşma şəraitində diplomatik münasibətlərin iqtisadi və siyasi xüsusiyyətləri» mövzusunda bakı Dövlət Universitetinin 95 ilik yubileyinə həsr olunmuş respublika səviyyəli elmi-praktiki konfransın materialları. Bakı, 2014, 27-27 noyabr 
14. Sülh və siyasi sabitliyin təmin olunmasında mədəniyyətlərarası dialoqun rolu // Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci ildönümünə həsr olunmuş «Azərbaycanın iqtisadi inkişafı və dövlət quruculuğu: Beynəlxalq münasibətlər sistemində» mövzusunda Respublika səviyyəli elmi-praktiki konfransın materialları. Bakı, 2015, 7-8 may
15. Intercultural dialogue: the guarantor of peace and political value // İnternatoinal journal of economics anda society, vol.1, İssue 2, june 2015
16. İran və Nikson (quam) doktrinası // «Beynəlxalq münasibətlər, milli təhlükəsizlik, geoiqtisadiyyat və geosiyasətin fundamental və tətbiqi problemləri» mövzusunda elmi praktik konfrans, Bakı, 2015, 26-27 noyabr
17. Türkiyənin xarici siyasətində islam amili // «Beynəlxalq münasibətlər, milli təhlükəsizlik, geoiqtisadiyyat və geosiyasətin fundamental və tətbiqi problemləri» mövzusunda elmi praktik konfrans, Bakı, 2015, 26-27 noyabr
18. Avropada yüksələn irqçilik və islamafobiya // «Beynəlxalq münasibətlər, milli təhlükəsizlik, geoiqtisadiyyat və geosiyasətin fundamental və tətbiqi problemləri» mövzusunda elmi praktik konfrans, Bakı, 2015, 26-27 noyabr
19. The struggle against international terrorism // BDU nəşriyyatı, 2015 (program)
20.
Conflictology // BDU nəşriyyatı, 2015 (program)

 (program)